Användarvillkor

DESSA VILLKOR (”ANVÄNDNINGSVILLKOR”) GÄLLER MELLAN DIG OCH STOCKHOLM LIVE AB, ETT BOLAG REGISTRERAT I SVERIGE (ORG.NR 556001-1065) MED SÄTE: POSTBOX 10055, 121 27 STOCKHOLM (”STOCKHOLM LIVE”),  OCH REGLERAR DIN ANVÄNDNING AV STOCKHOLM LIVE-APPEN (”APPEN” ELLER VÅR ”APP”).

Det är viktigt att du läser och förstår dessa användningsvillkor innan du börjar använda vår app eftersom de förklarar dina och våra ansvar och skyldigheter gällande appen och de funktioner den tillhandahåller.

Genom att använda vår app bekräftar du att du godkänner dessa användningsvillkor och att du samtycker till att följa dem. Om du inte godkänner dessa användningsvillkor får du inte använda vår app.

Dessa användningsvillkor hänvisar till följande ytterligare villkor, som också gäller för din användning av vår app och som du också bör läsa noggrant:

  • Vår policy för behandling av personuppgifter, som anger de villkor under vilka vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller till oss.
  • Våra arenavillkor.

1. Äganderätt till innehåll

Allt innehåll i eller som tillhandahålls genom vår app (som utan begränsning inkluderar all grafik, all text, alla bilder, fotografier, illustrationer samt design, urval och arrangemang av dessa) (”Appinnehållet”) skyddas om inte annat specifikt anges av upphovsrättigheter, varumärkesrättigheter och/eller andra immateriella rättigheter som ägs av eller har licensierats till oss.

2. Apptjänst

Det finns inga avgifter för att använda vår app. Vi förbehåller oss dock rätten att i framtiden försöka ta betalt för ytterligare tjänster som vi kan erbjuda att tillhandahålla dig, men vi kommer inte att göra det utan att klargöra för dig vilka de avgifterna är och vad de gäller samt ge dig möjlighet att välja om du vill ta emot sådana tjänster eller inte.

Vår app har utarbetats enbart för att ge information om Stockholm Lives arenor och hjälpa dig att njuta av ditt besök på Stocksholm Lives Arenor. Med förbehåll för våra juridiska skyldigheter ger vi inte någon garanti eller något löfte om att åtkomsten till vår app eller tjänsterna som erbjuds i vår app kommer att vara oavbrutna, aktuella, säkra eller felfria, inte heller ger vi någon garanti eller något löfte för att appinnehållet eller någon information som ges genom appen är korrekt eller pålitlig. Vi kan stänga av eller begränsa tillgängligheten för hela eller någon del av vår app av affärs- och driftsskäl. Vi kommer att försöka (men är inte skyldiga) att ge dig rimligt meddelande om eventuell avstängning eller eventuellt tillbakadragande.

Ibland kan vi automatiskt uppdatera vår app för att förbättra prestanda, förbättra funktionerna, återspegla ändringar i operativsystemet eller ta itu med säkerhetsproblem. Alternativt kan vi be dig att uppdatera vår app av dessa skäl.

Om du väljer att inte installera sådana uppdateringar eller om du väljer bort automatiska uppdateringar kanske du inte kan fortsätta att använda vår app.

Du bekräftar och godkänner att din användning av någon information på vår app sker på din egen risk. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i eller tillfälligt eller permanent upphöra med appen (eller någon del av den) och att meddela om detta eller inte.

3. Användningskrav

Du måste ha tillgång till en lämplig mobilenhet och åtkomst till eller ett abonnemang på en lämplig telekommunikationstjänst, inklusive datatjänster, för att kunna öppna och använda appen. Dessa användningsvillkor omfattar inte tillhandahållandet av grundläggande utrustning eller tjänster som är nödvändiga för att få tillgång till Internet eller ansluta till appen. Endast mobilenheter som stöds av appen kan användas för att öppna appen. Vi har ingen skyldighet att stödja något särskild märke eller någon särskild modell av mobilenhet, oavsett om ett sådant märke eller en sådan modell för närvarande stöds eller tidigare stöddes av oss.

Observera att appen använder din mobilenhets dataanslutning. Om du inte har en lämplig mobildataplan kan du debiteras för all dataanvändning av mobiloperatören. Även om många mobiltelefoner automatiskt inaktiverar dataanvändning vid roaming (när din mobiltelefon används utanför ditt land eller området där din operatör har täckning) kan och kommer det, om dataanslutningen är aktiv och du använder appen vid roaming, att leda till ännu högre avgifter, även om du har ett abonnemang där mobildataanvändning i normala fall är obegränsad. Vi kommer inte på något sätt att vara ansvariga eller skyldiga för några avgifter som du får från din nätoperatör genom att använda appen.

4. Push-aviseringar

Med förbehåll för att du ger samtycke i vår app godkänner du att vi kan skicka push-aviseringar via vår app med information och erbjudanden som kan vara relevanta för dig. Du kan när som helst justera eller återkalla detta samtycke genom att justera inställningarna för appen (antingen i telefonens allmänna operativsystemsinställningar eller, i förekommande fall, i avsnittet Inställningar i själva appen).

5. Begränsningar i din användning av appen

Appen och appinnehållet är tillgängliga endast för din personliga användning och får inte reproduceras helt eller delvis eller på annat sätt göras tillgängliga utan vårt tidigare skriftliga tillstånd. Dessutom får inget av materialet på vår app kopieras, ändras på något sätt eller överföras eller distribueras till någon annan part utan vårt tidigare uttryckliga skriftliga tillstånd.

Du får inte skapa länkar till vår app utan vårt uttryckliga föregående skriftliga godkännande. Länkade webbplatser, oavsett om de är tillåtna eller inte, har ingen underförstådd anknytning till vår app.

Du samtycker till att:

a) Inte hyra ut, leasa ut, underlicensera, låna ut, tillhandahålla eller på annat sätt göra vår app eller någon del av den i någon form tillgänglig, helt eller delvis, till någon person utan föregående skriftligt samtycke från oss;

b) Inte kopiera vår app eller någon del av den, förutom som en del av normal användning av vår app eller där det är nödvändigt för säkerhetskopiering eller driftssäkerhet;

c) Inte översätta, slå samman, anpassa, variera, ändra eller modifiera hela eller någon del av vår app eller tillåta att vår app eller någon del av den kombineras med eller ingår i några andra appar eller programvaror, förutom såsom nödvändigt för att använda vår app på enheter enligt vad som tillåts i dessa villkor;

d) Inte demontera, dekompilera, bakåtkompilera eller skapa härledda verk baserade på hela eller någon del av vår app eller försöka att göra sådana saker, förutom i den utsträckning som tillåts enligt lag; och

e) följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter för teknisk kontroll eller export som gäller för den teknik som används eller stöds av vår app.

6. Elektroniska meddelanden/SPAM

Vi kan kommunicera med dig elektroniskt, antingen via e-post eller genom att publicera information på vår app. Du samtycker till att inte behandla sådana e-postmeddelanden som skräppost (SPAM). För avtalsmässiga ändamål samtycker du till att få meddelanden från oss elektroniskt och du samtycker till att alla avtal, meddelanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller till dig elektroniskt uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation skall vara skriftlig. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Du är strängt förbjuden att skicka (eller stödja skickande av) oönskade massutskick eller enstaka utskick av e-post, eller SPAM, från vår app.

7. Ansvarsfriskrivning

APPEN HAR UTARBETATS AV OSS I GOD TRO. MEN VI FRISKRIVER OSS FRÅN ALLA LÖFTEN OCH GARANTIER I DEN FULLA UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAGAR TILLÅTER. DESSUTOM GER VI INGA LÖFTEN ELLER GARANTIER OM ATT APPINNEHÅLLET ELLER NÅGON INFORMATION OCH/ELLER NÅGRA RESURSER PÅ ELLER SOM KAN NÅS VIA DENNA APP ÄR KORREKTA, FULLSTÄNDIGA, TILLRÄCKLIGA, LÄMPLIGA ELLER AKTUELLA. INTE HELLER GER VI NÅGON SÅDAN GARANTI ELLER NÅGOT SÅDANT LÖFTE GÄLLANDE NÅGON INFORMATION SOM FINNS PÅ NÅGON ANNAN WEBBPLATS SOM DRIVS AV EN TREDJE PART SOM KAN NÅS FRÅN APPEN OCH INFORMATIONEN PÅ VÅR APP ELLER NÅGON WEBBPLATS FRÅN TREDJE PART HAR INTE HELLER KONTROLLERATS AV OSS PÅ NÅGOT SÄTT. VIDARE GARANTERAR VI INTE ATT DENNA APP KOMMER ATT VARA FRI FRÅN DEFEKTER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA ELEMENT. ANVÄNDAREN AV DENNA APP PÅTAR SIG ALLA KOSTNADER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV DENNA APP.

8. Åtkomst

Vår app och informationen i den är inte riktad till, eller avsedd för distribution till eller användning av någon fysisk eller juridisk person som är medborgare eller bosatt i, eller befinner sig i någon jurisdiktion där sådan distribution, publicering, tillgänglighet eller användning skulle vara förbjuden enligt gällande lagar eller föreskrifter eller som skulle göra oss föremål för något krav på registrering eller licensiering inom sådan jurisdiktion.

Vi skall inte hållas ansvariga om systemens anslutning slutar fungera av någon anledning eller för någon inkompatibilitet hos vår app med din utrustning, din programvara eller ditt telekommunikationssystem. Vi skall inte hållas ansvariga för några rättsliga anspråk, påföljder, förluster, skador, kostnader eller utgifter som uppstår till följd av användning av eller oförmåga att använda vår app eller från obehörig åtkomst till eller ändring av vår app.

Om vi har anledning att tro att ett brott mot säkerheten har inträffat eller sannolikt har inträffat, eller att något annat missbruk av appen har förekommit, kan vi stänga av din tjänst. Vi är inte skyldiga att övervaka, upptäcka eller rapportera någon obehörig användning av appen och du är ensam ansvarig för alla användaravgifter som ådras på ditt konto till följd av sådan obehörig användning.

All din användning av vår app gäller ”i befintligt skick” och ”i mån av tillgång”. Du godkänner och accepterar att vår app inte är en felfri tjänst och den endast är för personligt bruk samt inte får användas för kommersiella ändamål, affärs- eller återförsäljningsändamål.

9. Barn under 18 år

Om du är under 18 år måste du fråga din förälder eller vårdnadshavare innan du använder appen, ber oss att skicka något till dig via e-post, skickar någon information till oss, deltar i någon tävling eller något spel som kräver information om dig eller erbjuder ett pris, publicerar någon information på en anslagstavla, deltar i något chattrum eller köper något online.

Genom att skicka information bekräftar du att du är över 18 år eller har fått din förälders eller vårdnadshavares samtycke.

10. Policy för behandling av personuppgifter

Vi använder endast personuppgifter som vi samlar in via din användning av appen på de sätt som anges i vår policy för behandling av personuppgifter.

Tänk på att överföringar via Internet aldrig är helt privata eller säkra och att alla meddelanden eller uppgifter som du skickar med appen kan läsas eller avlyssnas av andra, även om det finns ett särskilt meddelande om att en viss överföring är krypterad.

11. Ansvarsbegränsning

INGENTING I DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR SKALL BEGRÄNSA ELLER UTESLUTA VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR BEDRÄGLIGT VILSELEDANDE, ELLER FÖR PERSONSKADA TILL FÖLJD AV VÅR FÖRSUMLIGHET ELLER FÖR NÅGOT ANNAT ANSVAR SOM INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS UNDER TILLÄMPLIG LAG.

MED FÖRBEHÅLL FÖR OVANNÄMNDA OCH I DEN FULLSTÄNDIGA UTSTRÄCKNING SOM ÄR TILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR SKALL VARKEN VI ELLER NÅGON AV VÅRA STYRELSEMEDLEMMAR, ANSTÄLLDA, PARTNERS ELLER ANDRA REPRESENTANTER VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG FÖR NÅGRA FÖRLUSTER ELLER SKADOR (VARE SIG DIREKTA ELLER INDIREKTA OCH VARE SIG DE HAR ORSAKTAS AV FÖRSUMLIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA MATERIALEN I OCH/ELLER FUNKTIONERNA ELLER TJÄNSTERNA SOM ERBJUDS GENOM APPEN, FÖRLUST AV DATA, INTÄKTER, VINSTER ELLER MÖJLIGHETER, FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ EGENDOM SAMT RÄTTSLIGA ANSPRÅK FRÅN TREDJE PARTER (ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA FÖRLUSTER ELLER SKADOR, ELLER OM SÅDANA FÖRLUSTER ELLER SKADOR RIMLIGEN KUNDE FÖRUTSES). I SYNNERHET HAR VI INGET ANSVAR FÖR NÅGRA FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED: DIN OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA VÅR APP ELLER FUNKTIONSBRIST, FEL, UTELÄMNANDE, AVBROTT, RADERING, DEFEKT, FÖRSENINGAR I DRIFT ELLER ÖVERFÖRING, DATORVIRUS ELLER FEL I KOMMUNIKATIONSLEDNINGAR RELATERADE TILL VÅR APP, ELLER STÖLD ELLER FÖRSTÖRELSE ELLER OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL, ÄNDRING ELLER ANVÄNDNING AV NÅGOT REGISTER, NÅGON INFORMATION ELLER NÅGOT INNEHÅLL, INKLUSIVE DITT INNEHÅLL.

Du godkänner att vi inte skall hållas ansvariga gentemot dig för ändring, avstängning eller upphörande av vår app eller någon del av den.

Du godkänner att vi inte skall hållas ansvariga eller skyldiga för radering eller underlåtenhet att lagra något av ditt innehåll eller för några fel i ditt innehåll.

Vi varken godkänner eller ansvarar för noggrannheten eller tillförlitligheten i åsikter, råd eller påståenden i vår app som inte är våra, inklusive, utan begränsning, sådana åsikter, råd eller påståenden som finns i något offentligt tillgängligt område i vår app. Under inga omständigheter kommer vi att ansvara för förlust eller skada som orsakas av att du förlitar dig på information som erhållits via appen eller appinnehållet, oavsett om sådant innehåll tillhandahölls av oss eller av någon tredje part. Det är ditt ansvar att utvärdera noggrannheten, fullständigheten eller användbarheten av information, åsikter, råd eller annat appinnehåll som är tillgängligt genom vår app.

Material som hämtas eller på annat sätt erhålls genom användning av vår app används efter eget gottfinnande och på egen risk och du är ensam ansvarig för eventuella skador i ditt datorsystem eller förlust av data som orsakas av att du hämtar sådant material.

Ditt ansvar

Du måste alltid följa dessa användningsvillkor när du använder appen och du måste vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att undvika intrång på någon tredje parts rättigheter vid användningen av vår app, inklusive kommunikation av ditt innehåll till vår app. Du kommer att vara ansvarig för eventuella förutsebara och rimliga kostnader som vi ådrar oss för att försvara oss mot någon rättslig åtgärd gällande ett anspråk till följd av ditt brott mot eller påstådda brott mot dessa användningsvillkor, om rimliga försiktighetsåtgärder inte har vidtagits av dig.

12. Länkar från den här appen

Appen kan innehålla länkar till andra oberoende webbplatser eller appar som inte tillhandahålls av oss och som leder dig bort från vår app. Vi tillhandahåller endast sådana länkar för din bekvämlighet och information. Vi kan inte garantera att du kommer att vara nöjd med några produkter eller tjänster som du köper från en webbplats eller app från tredje part som länkar till eller från någon av våra appar eller med något innehåll från tredje part i våra appar. Sådana oberoende webbplatser och appar står inte under vår kontroll och vi är inte ansvariga för och har inte kontrollerat och godkänt deras innehåll eller deras sekretesspolicy (om sådana finns).

Du bekräftar och godkänner att vi:

  • inte ansvarar för tillgängligheten av några externa webbplatser eller resurser som vår app länkar till;
  • inte ansvarar för innehållet på några andra webbplatser eller appar eller sidor som vår app länkar till;
  • inte godkänner och inte skall hållas ansvariga eller skyldiga för varor, innehåll, annonser eller annat material som finns på eller är tillgängligt från sådana webbplatser eller appar eller resurser;
  • inte ger något löfte eller någon garanti gällande exaktheten, lagligheten, pålitligheten eller giltigheten hos något innehåll på någon annan sådan webbplats eller app; samt
  • inte ger något löfte eller någon garanti om att sådana webbplatser eller appar kommer att skydda säkerheten hos din information (inklusive, utan begränsning, kreditkorts- och andra personliga uppgifter) eller vara fri från virus eller andra skadliga element. Du är införstådd med och samtycker till att vi inte skall bära något direkt eller indirekt ansvar för skada eller förlust som uppstått eller som påstås ha uppstått till följd av eller i samband med din användning av eller tillit till något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga på eller genom någon webbplats eller app eller resurs från tredje part. Du avstår härmed oåterkalleligt från alla rättsliga anspråk mot oss gällande sådana webbplatser eller appar samt innehåll från tredje part. Vi rekommenderar dig bestämt att göra vilken undersökning du än anser vara nödvändig eller lämplig innan du fortsätter med någon online- eller offline-transaktion med någon av dessa tredje parter.

13. Uppsägning

Vi förbehåller oss rätten att när som helst säga upp din åtkomst till vår app utan meddelande från oss om du, enligt vår egen bedömning, underlåter att följa dessa användningsvillkor.

14. Ändring av dessa användningsvillkor

Vi kan när som helst uppdatera dessa användningsvillkor för att uppfylla våra vanliga avtalsenliga bestämmelser. Vi kommer att publicera vår senaste version av dessa användningsvillkor på vår app. Vi kan också lägga till, ändra eller ta bort någon del av dessa användningsvillkor. Om vi har för avsikt att ändra dessa användningsvillkor på något sätt av dessa skäl kommer vi att meddela dig innan du använder vår app genom att använda ett popupfönster eller annan teknik som ber dig att läsa de ändrade användningsvillkoren och bekräfta ditt godkännande genom att markera en ruta. Om du inte godkänner dessa ändrade användningsvillkor är du fri att sluta använda vår app. Genom att markera godkännanderutan eller fortsätta att använda vår app ger du uttryck för ditt samtycke till att utan begränsning eller inskränkning vara bunden av de ändrade användningsvillkoren.

15. Tvister

Alternativ tvistlösning är en process där ett oberoende organ överväger fakta i en tvist och försöker lösa den utan att du behöver gå till domstol. Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat något klagomål skall du observera att tvister kan lämnas in för onlinelösning till plattformen för Europeiska kommissionens onlinetvistlösning som finns tillgänglig på https://ec.europa.eu/consumers/odr.

16. Gällande lagstiftning

Dessa användningsvillkor skall regleras av svensk lagstiftning och vi samtycker båda till att omfattas av de svenska domstolarnas exklusiva jurisdiktion.

17. Ogiltighet

Om något av dessa användningsvillkor av en domstol i behörig jurisdiktion befinns vara ogiltiga eller ogenomförbara skall de återstående villkoren i dessa användningsvillkor överleva och fortsätta att gälla fullt ut.

18. Diverse

Dessa villkor utgör hela överenskommelsen och avtalet mellan parterna om ämnet häri och ersätter alla tidigare uttalanden, överenskommelser eller avtal, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, och får inte ändras, förutom skriftligen, undertecknat av dig och Stockholm Live.

Senaste uppdatering: 16 Nov 2023